Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych

Cookies i RODO

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych

  Ta strona używa cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Polityka cookies

 

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu – TE GROUP Sp. z o.o. | Żurawia 6 / 12 | 00-503 Warszawa

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a). dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b). tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c). utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

5. Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” ( session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a). „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b). pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c). „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d). „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e). „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. 10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej. Regulamin Serwisu

 

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę w serwisie www.teleexpert.pl zwanym dalej „Serwisem” oraz zasady ochrony danych osobowych Usługobiorców oraz innych podmiotów korzystających z Usług świadczonych drogą elektroniczną.

2. Umożliwianie korzystania z Serwisu jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późń. zm.) – dalej jako ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną które odbywa się na mocy umowy, zawieranej pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą oraz na podstawie niniejszego Regulaminu.

3. Regulaminowi podlegają wszystkie usługi świadczone drogą elektroniczną w Serwisie, z wyłączeniem usług podlegających odrębnym regulaminom. Usługodawca określa w Serwisie jakie rodzaje usług świadczone są na podstawie odrębnych regulaminów.

4. Każda osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej która ma możliwość połączenia z publiczną siecią Internet posiada dostęp do Serwisu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

5. Regulamin jest udostępniany Usługobiorcom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie umożliwiającego jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

6. Usługobiorcy przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu są zobowiązani zapoznać się z Regulaminem.

7. Każdy Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Usług.

 

§ 2. Definicje

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

1. Usługodawca – TE GROUP Sp. z o.o. | Żurawia 6 / 12 | 00-503 Warszawa

2. Usługobiorca – osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę,

3. Usługi – oferowanie informacji on-line, w szczególności informacji handlowych temat Usługodawcy oraz oferowanych przez niego produktach i usługach, prezentowane drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców w oparciu o niniejszy Regulamin.

 

§ 3. Rodzaje i Zakres Usług:

1. W ramach świadczenia Usług Usługodawca w szczególności:

a). umieszcza w Serwisie katalogi i cenniki swoich produktów oraz usług;

b). oferuje możliwość kontaktu z Usługodawcą przez formularz kontaktowy.

2. Oferta świadczenia Usług za pośrednictwem Serwisu jest ważna do czasu zawieszenia lub zaprzestania ich świadczenia przez Usługodawcę.

 

§ 4. Wymagania techniczne korzystania z Serwisu:

1. Usługi świadczone są Usługobiorcom, którzy spełniają następujące wymagania techniczne:

a). posiadają połączenie z siecią publiczną Internet,

b). posiadają przeglądarkę internetową umożliwiającą wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML z opcją akceptowania plików typu cookies.

2. W celu prawidłowego korzystania z Usług, Usługobiorca powinien dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymogi:

1) przeglądarka internetowa w aktualnej wersji,

2) monitor o wymaganej przez przeglądarkę rozdzielczości,

3 )włączona obsługa Cookies i Java Script.

3. W razie korzystania przez Usługobiorcę ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w ust. 1-2 powyżej, Usługodawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania serwisu i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość świadczonych usług.

 

§ 5. Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane przez Usługodawcę jako Administratora zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – tzw. „RODO”).

2. Administratorem danych osobowych jest TE GROUP Sp. z o.o. | Żurawia 6 / 12 | 00-503 Warszawa. Dane osobowe pozyskana przez administratora przetwarzane będą w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust 1 lit. b RODO), gdy przetwarzanie danych będzie niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust 1 lit. c RODO), jak również wtedy gdy będzie to niezbędne dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora jak np. windykacji lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust 1 lit. f RODO).

4. Odbiorcami pozyskanych przez administratora danych osobowych mogą być banki, firmy kurierskie lub ubezpieczyciele.

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

6. Dane osobowe będą przechowywane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartych umów, tj. nie więcej niż 10 lat.

7. Osobie, której dane dotyczą, prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

8. Jeśli osoba, której dane dotyczą, uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje jej prawo wniesienia skargi do GIODO/Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek stanowi warunek zawarcia umowy i wykonania przez administratora obowiązków ustawowych.

10. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.

11. Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informujemy, iż osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć Inspektorowi Ochrony Danych, którego dane kontaktowe wskazane są w pkt 2. Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją.

 

§ 6. Istotne techniki marketingowe

  1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

 

§ 7. Informacje w formularzach

  1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
  2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
  3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
  4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

 

§ 7. Korzystanie z serwisu

1. Korzystając z Serwisu Usługodawcy Usługobiorca zobowiązuje się przestrzegać przepisów prawa powszechnie obowiązującego jak i postanowień niniejszego Regulaminu

2. Korzystając z Serwisu Usługodawcy Usługobiorca zobowiązuje się do niezamieszczania i nie przesyłania w Serwisie treści lub odnośników do stron WWW naruszających prawa i dobra osób trzecich, posiadających treści prywatne, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, kulturowej czy też propagujących pornografię i przemoc, jak również treści uznanych powszechnie za naganne moralnie i społecznie.

 

§ 8. Prawa i obowiązki stron

1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług drogą elektroniczną zgodnie ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, niniejszym Regulaminem jak i z poszanowaniem prawa powszechnie obowiązującego

2. Usługodawca dołoży starań, żeby Serwis funkcjonował w sposób należyty i ciągły. Usługodawca zastrzega, że w funkcjonowaniu Serwisu mogą wystąpić przerwy w celu aktualizacji danych, naprawienia błędów i dokonania innych prac konserwacyjnych. Usługodawca nie jest zobowiązany informować o planowanej przerwie w funkcjonowaniu Serwisu, przy czym będzie dokładał wszelkich starań aby stosowny komunikat o przerwie w świadczeniu usług zamieszczany był na bieżąco na stronach internetowych Serwisu. Usługodawca dołoży również starań, aby łączny czas przerw w świadczeniu usług bezpłatnych nie przekraczał 12 godzin w miesiącu kalendarzowym.

3. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie przez Usługobiorcę Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Usługodawcy

4. Niedopuszczalne jest umieszczanie w Serwisie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.

5. Usługodawca zastrzega, iż wszystkie wiadomości i materiały dostępne w Serwisie (w szczególności grafiki, artykuły, zdjęcia) są objęte ochroną prawa autorskiego. Usługobiorca ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w Internecie i inne formy korzystania z materiałów i wiadomości umieszczonych w Serwisie wykraczające poza granice dozwolone prawem jest możliwe jedynie na podstawie odrębnej umowy zawartej z Usługodawcą w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

6. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Usługobiorcy w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Usługobiorcy, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości. Usługodawca może powiadomić też usługobiorcę o jego nieuprawnionych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania.

 

§ 9. Odpowiedzialność

1. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Usługobiorcy.

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności: – za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania z Serwisu przez Usługobiorców w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem; – za jakiekolwiek szkody spowodowane ujawnieniem danych osobowych zgodnie z Regulaminem.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z wyłączeniem o którym mowa w art. 12-15 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

§ 10. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

1. Do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dochodzi przez rozpoczęcie korzystania przez Usługobiorcę z Serwisu.

2. Usługodawca zapewnia możliwość zapoznania się z niniejszym Regulaminem przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

3. Usługobiorca uprawniony jest w każdym momencie do zaprzestania korzystania z danej Usługi świadczonej drogą elektroniczną. W przypadku zakończenia korzystania i opuszczenia przez Usługobiorcę serwisu, umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu, bez konieczności złożenia przez Usługobiorcę stosownego oświadczenia.

 

§ 11. Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje dotyczące Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę na podstawie niniejszego Regulaminu Usługobiorca może składać w formie pisemnej, za pomocą listu poleconego, na adres Usługodawcy w terminie 7 dni od dnia wystąpienia przyczyny do złożenia danej reklamacji.

2. Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko i adres pocztowy Usługobiorcy oraz zwięzły opis przedmiotu reklamacji.

3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania listu poleconego przez Usługodawcę.

4. Usługodawca rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

5. O decyzji Usługodawcy Usługobiorca zostanie powiadomiony pisemnie na adres podany w liście poleconym zawierającym reklamację.

 

§ 12 Postanowienia końcowe

1. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych Usługobiorców. O każdej zmianie Regulaminu Usługobiorca zostanie poinformowany w postaci stosownego komunikatu w Serwisie.

2. Do usług świadczonych drogą elektroniczną na mocy niniejszego Regulaminu zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.  

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r.   Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – tzw. „RODO”), informujemy, iż:

1) Administratorem danych osobowych jest TE GROUP Sp. z o.o. | Żurawia 6 / 12 | 00-503 Warszawa

2) Dane osobowe pozyskane przez administratora przetwarzane będą w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust 1 lit. b RODO), gdy przetwarzanie danych będzie niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust 1 lit. c RODO), gdy będzie to niezbędne dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora jak np. windykacji lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust 1 lit. f RODO), jak również wtedy gdy osoba której dane dotyczą udzieli zgody na przetwarzanie jej danych w celu wyraźnie określonym w treści udzielonej zgody (art. 6 ust 1 lit. a RODO).

3) Odbiorcami pozyskanych przez administratora danych osobowych mogą być banki, firmy kurierskie lub administratorzy elektronicznych systemów płatności.

4) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

5) Dane osobowe będą przechowywane do czasu wykonania obowiązków ustawowych, upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartych umów, tj. nie więcej niż 10 lat, lub do czasu odwołania udzielonej zgody, jeżeli podstawą przetwarzania była zgoda osoby, której dane dotyczą.

6) Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, zaś jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7) Ponadto, zgodnie z art. 21 ust. 1 i 2 RODO, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego o art. 6 ust 1 lit. e i f RODO, w szczególności w celach marketingowych.

8) Jeśli osoba, której dane dotyczą, uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje jej prawo wniesienia skargi do GIODO/Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek stanowi warunek zawarcia umowy i wykonania przez administratora obowiązków ustawowych.

10) W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.